safe & secure
Tenant - Terms & Conditions

Here are the terms & conditions that apply when you as tenant or a potential tenant are using our services.

Allmänna Villkor

2024-05-09

Allmänna villkor

Nedanstående allmänna villkor gäller från och med den 9 maj 2024. 

1 Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”), tillsammans med övriga villkor som finns på Samtryggs och Beresidents webbplatser (”Webbplatserna”) samt övriga villkor som Samtrygg tillhandahåller en användare separat, beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Webbplatserna samt vid användning av Samtryggs övriga tjänster.

1.2 Genom att registrera sig som användare accepterar användaren de Allmänna Villkoren. De Allmänna Villkoren gäller för uthyrare, bostadssökande, hyresgäst samt övriga registrerade användare på Webbplatserna. 

1.3 Användning av Samtryggs tjänster får endast ske av personer som är 18 år eller äldre. Genom att registrera sig som användare intygar användaren att denna är 18 år eller äldre. 

1.4 Webbplatserna är en annonsplattform genom vilken fysiska personer och företag kan lägga upp annonser avseende hyresobjekt för uthyrning. Uthyrare och bostadssökande handhar självständigt och efter eget omdöme kontakten med varandra och ingår eventuella hyresavtal självständigt och på egen risk. Uthyrare och bostadssökande upprättar på egen hand hyresavtal sinsemellan. Genom att registrera sig som användare godtar användaren att Samtrygg inte är part till något hyresavtal, att Samtrygg inte åtar sig något förmedlingsuppdrag eller annat uppdrag å någon parts vägnar, samt att Samtrygg och dess företrädare respektive anställda inte, direkt eller indirekt, betraktas som fastighetsmäklare, hyresförmedlare, annan form av mäklare, agent eller försäkrare. Samtrygg har ingen insyn eller inflytande över uthyrares, bostadssökandes, hyresvärdars, hyresgästers eller andra användares agerande och friskriver sig från allt ansvar med anledning därav.

1.5 Samtrygg erbjuder registrerade användare hyresmall, hyresgaranti, trygghetsförsäkring och juridisk rådgivning samt andra tjänster som uthyrare och hyresgäst kan kräva från tid till annan (”Trygghetspaketet”).

1.6 Information som samlas in via Webbplatserna kan lagras i utlandet. Informationen kan därför omfattas av utländsk lagstiftning.

1.7 Uthyraren och hyresgästen ansvarar för att kontrollera varandras identitet samt att uthyraren har tillstånd att hyra ut. Uthyraren och hyresgästen är ansvariga för att tillse att hyresavtalet signeras och är bundna av hyresavtalet när påskrift har skett.

1.8 Uthyraren måste själv göra sig medveten om vilka regler som gäller för uthyrning av bostad. Det ligger t.ex. på uthyrarens ansvar att söka tillstånd om andrahandsuthyrning hos sin hyresvärd respektive bostadsrättsföreningens styrelse.

1.9  Uthyraren ansvarar för att informera Samtrygg vid skatteskyldighet i annat land än Sverige.

1.10 Uthyraren skall informera hyresgästen om de ordningsregler och åtaganden som gäller för bostaden. Ingår åtaganden som exempelvis trappstädning innan hyresavtalet signeras så måste detta tydligt framgå för hyresgästen. 

Ändring av de Allmänna Villkoren

1.11 Samtrygg har rätt att ändra eller göra tillägg till de Allmänna Villkoren och kommer då publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Webbplatserna. De ändrade Allmänna Villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på Webbplatserna. 

Redan existerande användare blir bundna av de Allmänna Villkoren dagen för ikraftträdandet. Ändring av de Allmänna Villkoren ska meddelas redan existerande användare senast en (1) månad före ikraftträdandet. Användaren har rätt att frånträda avtalet från och med det att den underrättades om ändringen fram till och med dagen före ikraftträdandet. Meddelandet om frånträdande ska lämnas till Samtrygg per telefon, brev eller e-post.

1.12 För det fall uthyrare, bostadssökande, hyresgäst eller annan användare bryter mot någon bestämmelse enligt dessa allmänna villkor utgår ett vite till Samtrygg AB om 20 000 kr för varje överträdelse. Samtrygg AB förbehåller sig dessutom rätten att kräva skadestånd.

1.13 Samtrygg förbehåller sig rätten till omedelbar avstängning av bostadssökande, uthyrare eller annan användare om: – Parten har utlämnat andra partens kontaktuppgifter till tredje part. – Parten har uppgivit osanna uppgifter. – Parten i övrigt har missbrukat Samtryggs tjänster.

2 Immateriella rättigheter

2.1 Allt material på Webbplatserna, inklusive Webbplatsernas layout är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material på Webbplatserna Samtryggs exklusiva egendom. 

2.2 Det är tillåtet att skriva ut enskilda sidor från Webbplatserna men inte att i övrigt kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatserna utan föregående skriftligt tillstånd från Samtrygg. 

2.3 Eftersom en länkning kan innebära att innehållet på den länkade sidan görs tillgängligt för allmänheten bör samtycke inhämtas från Samtrygg innan länkning sker. 

2.4 All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli skyldig att betala skadestånd. 

3 Användargenererat innehåll

3.1 Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av Webbplatserna skapar och/eller lägger upp på Webbplatserna innefattande bilder och annonstexter (“Användargenererat innehåll”).

3.2 Genom accepterandet av de Allmänna Villkoren garanteras att användaren innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att användaren själv har skapat detta, eller att samtliga som har medverkat vid skapandet av detsamma gett användaren tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatserna i enlighet med de Allmänna Villkoren. 

3.3 Användaren garanterar att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade innehållet och att Samtrygg även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

3.4 Genom att lägga upp Användargenererat innehåll, exempelvis vid införandet av en annons, ger användaren Samtrygg en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal samt att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Samtrygg får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Samtryggs rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

3.5 Användaren efterger härmed alla krav på ersättning från Samtrygg för Samtryggs användning av det Användargenererade innehållet.

3.6. Samtrygg använder YouTubes API-tjänster. Genom att använda våra Webbplatser godkänner du därför Googles sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy och till YouTubes användarvillkor på https://www.youtube.com/t/terms.

 

4 Personuppgifter

4.1 Vilka personuppgifter behandlas? 

Samtrygg AB behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter, betalningsinformation samt bilder på dig.

4.2 Varifrån hämtas personuppgifterna?

De personuppgifter som Samtrygg AB behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att du blir användare hos Samtrygg AB. Samtrygg AB inhämtar även information om dig i samband med din kommunikation med Samtrygg AB i t.ex. E-postkorrespondens, Samtryggs chattverktyg mellan uthyrare och hyresgäster, genom cookies på Samtrygg AB:s hemsida, på sociala medier, textmeddelanden samt genom telefonsamtal som spelas in.

4.3 Varför behandlar Samtrygg AB dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är tillgängliga bara för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och administrera den tjänst du begärt. Ändamålen med behandlingen är att Samtrygg AB ska kunna tillhandahålla av dig önskade tjänster, hantera kundförhållandet – inklusive betalningar och kundtjänst – skicka dig relevanta erbjudanden och genomföra utveckling av tjänsterna, samt i utbildningssyfte.

Om du inte tillhandahåller de personuppgifter Samtrygg AB efterfrågar och sådana personuppgifter är nödvändiga för ingående av avtal kan Samtrygg AB tyvärr inte tillhandahålla önskat avtal.

4.4 Vilken rätt har Samtrygg AB att behandla dina personuppgifter?

Samtrygg AB behöver behandla personuppgifter för att uppfylla sina förpliktelser och utöva sina rättigheter enligt avtal och vidta åtgärder som begärts av dig innan eller efter att ett avtal har träffats, inklusive vid din begäran om att nyttja eller erhålla tilläggstjänster tillhandahållna av samarbetspartners till Samtrygg AB (oaktat om tillgången till tilläggstjänsten är integrerad i Webbplatserna eller innebär att du omdirigeras till samarbetspartner). Dessutom krävs vissa av dina uppgifter för att fullgöra förpliktelser enligt bokföringslagen. Vad avser marknadsföring har Samtrygg AB ett berättigat intresse att marknadsföra och synliggöra sina tjänster. Vad gäller utbildningssyfte har Samtrygg AB ett berättigat intresse att utbilda sin personal.

4.5 Hur länge sparas dina uppgifter?

Samtrygg AB sparar inte information om dig under längre tid än det behövs för ovan angivna syften. Informationen sparas så länge kundförhållandet består och därefter under ytterligare 12 månader. För bokföringsändamål kan relevanta uppgifter om transaktioner komma att sparas i upp till åtta år enligt gällande regelverk. För marknadsföringsändamål kan Samtrygg AB komma att spara dina uppgifter i upp till ett år efter avslutat kundförhållande.

4.6 Till vilka kommer uppgifterna skickas?

Samtrygg AB skickar dina uppgifter utanför bolaget endast då det är absolut nödvändigt för uppfyllande av syftena ovan. De kategorier av mottagare som kan komma att få del av dina uppgifter är Samtrygg AB:s samarbetspartners i form av tilläggstjänster samt inom områdena IT-utveckling, marknadsföring, kundanalyser, redovisning och fakturering samt, om det skulle krävas, myndigheter.

Samtrygg AB delar data insamlad genom cookies till tredje parter som exempelvis Google, Facebook, Mailchimp, Criteo samt leverantörer av analysverktyg. Vi gör detta för att kunna förbättra våra tjänster och leverera relevant innehåll. Cookies som lagras lokalt på din enhet kan vanligen tas bort under webbläsarinställningarna.

När en användare ingår ett hyresavtal tillhandahållet av Samtrygg AB delas vissa av dina personuppgifter med några av Samtrygg AB:s leverantörer och samarbetspartner. Detta för att Samtrygg AB ska kunna leverera de tjänster som avtalats parterna emellan. Detta innefattar framför allt följande personuppgifter som krävs för att:

– betalning enligt avtalet ska kunna genomföras,

– trygghetsförsäkring ska kunna tillhandahållas,

– hemförsäkring de första 30 dagarna ska kunna tillhandahållas
och

– städning ska kunna tillhandahållits i den utsträckning det har avtalats om städning.

– jämförelsetjänst avseende mäklare ska kunna tillhandahållas.

Under vissa omständigheter kan Samtrygg AB vara skyldig att dela dina personuppgifter med myndigheter eller andra aktörer för att dessa ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning.

4.7 Tillgång och rättelse

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Därutöver har du rätt till viss information om pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa. På begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, i den mån det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål och sådan behandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.

4.8 Klagomål

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

4.9 Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är

Samtrygg AB, org. nr. 556876-2529,

Adress: Olof Palmes Gata 20B, 11 37 Stockholm

Telefonnummer: +46 (0)10 884 80 00

5 Cookies

5.1 Samtrygg använder cookies av tekniska skäl, för att underlätta användningen av Samtryggs tjänster samt för att ge användaren relevant information när användaren besöker Webbplatserna. Cookies används även för att mäta trafiken på Webbplatserna, för insamling av statistik och för att förbättra Samtryggs tjänster. 

5.2 Genom att använda Samtryggs tjänster godkänner användaren att Samtrygg använder cookies, såvida användaren inte har inaktiverat dessa genom att ändra inställningarna för cookies i webbläsaren. 

6 Kommunikation

6.1 Samtliga parter förbinder sig att omedelbart besvara meddelanden och samtal från Samtrygg.

7 Annonsering

Allmänt

7.1 Då uthyrare publicerar en annons blir den sökbar för bostadssökande. Uthyrares preciserade annonsinnehåll blir sökbart och bostadssökande kan efter egna preferenser söka bland uthyrares hyresobjekt på Samtryggs annonsplatser. När en bostadssökandes profil har sökkriterier som överensstämmer med en uthyrares annons får den bostadssökande även ett matchningsmail med förslag om bostaden. 

7.2 Uthyraren ansvarar för att utforma annonsen och är personligen ansvarig för att innehållet i denna är korrekt och sanningsenligt. Uthyraren är personligen ansvarig för att informationen i annonsen inte strider mot gällande lagar och regler och inte innehåller text som är diskriminerande eller på annat sätt är anstötlig eller olämplig. 

7.3 Uthyraren intygar att ingen förskottshyra eller deposition tas ut innan lägenheten är visad och hyresavtal tecknats. Samtrygg förbehåller sig rätten att refusera annonser där det framkommit att intygandet inte följts.

7.4 Samtrygg förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Allmänna Villkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Samtryggs principer och anda. 

7.5 Samtrygg förbehåller sig rätten att publicera, eller på annat sätt använda sig av annonsen, på andra plattformar än Webbplatserna. 

Visning

7.6 Uthyraren och bostadssökanden ansvarar för att avtala om tidpunkt för visning. Uthyraren ansvarar för utformning och avhållande av visning.

7.7 Bostadssökande kan kostnadsfritt avboka en visning senast tjugofyra (24) timmar innan visningen. Eventuell avbokning av visning skall ske via Webbplatserna.

7.8 För att Samtrygg ska kunna tillhandahålla en effektiv tjänst för annonsering av hyresobjekt ska en bostadssökande, för det fall denne inte avbokar visningen senast tjugofyra (24) timmar innan visningen, till Samtrygg betala en avgift om 450 kr för det fall denne inte närvarar vid visningen

8 Trygghetspaketet

Allmänt

8.1 Trygghetspaketet är ett samlingsnamn för finansiella tjänster och försäkringstjänster som Samtrygg erbjuder sina användare. Trygghetspaketet omfattar bla följande tjänster: hyresmall, hyresgaranti och trygghetsförsäkring.

8.2 Villkoren som rör uthyrning av hyresobjekt gäller mellan uthyrare och hyresgäst när båda parter har träffat avtal därom och i enlighet med respektive upprättat hyresavtal. Avtal med Samtrygg gällande Trygghetspaketet gäller efter att överenskommelse utöver själva hyresförhållandet träffats mellan Samtrygg och uthyraren respektive Samtrygg och hyresgästen. 

8.3 Avtal om Trygghetspaketet innebär inte att Samtrygg är part i hyresavtalet.

8.4 Innan avtal om Trygghetspaketet börjar gälla måste båda parter fylla i en fullständig nyckelkvittens, besiktningsprotokoll samt eventuell inventarieförteckning. Hyresgäst och uthyrare ska även ha tecknat varsin hem-, villahem-, bostadsrättsförsäkring för hyresobjektet. 

8.5 Avtal om Trygghetspaketet innebär att uthyraren och hyresgästen garanterar att hyran sätts i enlighet med gällande lag. 

Hyresmall

8.6 Användare som träffat avtal om Trygghetspaketet har rätt att använda den hyresmall som tillhandahålls av Samtrygg vid upprättande av hyreskontrakt. Hyresmallen kan ändras efter önskemål från uthyraren och/eller hyresgästen. Samtrygg AB har inget ansvar för de överenskommelser som avtalas mellan uthyrare och hyresgäst i ett hyreskontrakt. Samtrygg AB är inte avtalspart i hyreskontrakt som tecknas mellan uthyraren och hyresgästen.

Premie och månadsavgift

8.7 Hyresgästen betalar Månadsavgiften till en av Samtrygg utvald tredje part (”Administratören”). Betalning sker månadsvis i förskott, generellt den 26:e i förekommande månad. Om betalning sker via autogiro ska ett separat autogiromedgivande lämnas av hyresgästen. 

8.8 Betalning av Trygghetspaketet sker genom att hyresgästen betalar en premie om femton procent (15 %) av hyresbeloppet (”Premien”). Om Premien enligt denna beräkning understiger 750 kr per månad ska Premien istället uppgå till 750 kr per månad. Premien betalas genom att hyresgästen erlägger Premien som tillägg till hyran. Tillsammans utgör därför hyran och Premien den totala månadsavgiften (”Månadsavgiften”). Premien är inte att betrakta som en förmedlingsprovision avseende något hyresobjekt. 

8.9 Hyresgästen ska betala Månadsavgiften till Administratören även om hyresgästen enligt lag eller avtal har rätt att innehålla hyra från uthyraren. Visar det sig att hyresgästen har rätt till eventuell nedsättning av hyra, antingen genom överenskommelse direkt med uthyraren eller efter slutlig prövning av domstol, garanterar uthyraren återbetalning till hyresgästen av relaterad del av hyran. 

8.10 Den av Samtrygg AB lämnade hyresgarantin gäller inte för det fall hyresgästen i enlighet med 21 § 12 kap. jordabalken deponerar ett belopp motsvarande hyran eller del av hyran till länsstyrelsen.

8.11 Samtrygg administrerar genom Administratören hyran för uthyrarens räkning. Hyresbetalningar som betalas direkt från hyresgäst till uthyrare ska inte betraktas som uppfylld hyresbetalning. Dröjsmål med att betala Månadsavgiften till Samtrygg kan således utgöra grund för förtida uppsägning av hyresavtalet. 

Deposition

8.12 Med hänsyn till Samtryggs hyresgaranti (enligt punkten 8.15) nedan är uthyraren normalt förhindrad att från hyresgästen utkräva deposition och hyresgästen har normalt ingen skyldighet att erlägga sådan deposition. 

8.13 Vid särskilda fall kan Samtrygg kräva deposition från hyresgästen. Erlagd deposition avser och omfattar samtliga förpliktelser till följd av hyresavtalet och avtalet med Samtrygg. Hyresgästen är medveten om och accepterar att Samtrygg kan använda inbetald deposition som hyresbetalning vid utebliven betalning av hyra eller annan betalningsskyldighet. Vid utebliven betalning av Månadsavgiften berättigas Samtrygg vidare, för uthyrarens och Samtryggs egen räkning, uppbära hela depositionen. 

8.14 För det fall hyresgästen och uthyraren har avtalat om att hyresgästen ska lämna en deposition ska denna deposition inbetalas till ett av Samtrygg tillhörigt bankkonto och i övrigt hanteras av Samtrygg. Såväl uthyrare som hyresgäst är medvetna om och accepterar att depositionen inte hålls avskild från Samtryggs övriga tillgångar.

Utbetalning av hyra och hyresgaranti

8.15 Samtrygg administrerar, via tredje part, hyresgästens hyresbetalningar till uthyraren. Vid utebliven hyresbetalning från hyresgästen garanterar Samtrygg upp till tolv (12) månaders uteblivna hyresbetalningar.

8.16 Hyresgarantin gäller upp till tolv (12) månader, dels för den del av avtalsperioden som hyresgästen är oförmögen eller ovillig att betala hyran, dels i de fall där hyresgästen, trots att avtalsperioden löpt ut, underlåter att lämna lägenheten. I sistnämnda fall gäller hyresgarantin till dess att avhysning har verkställts, dock max 12 månader. I fall där hyresgästen upphör med betalningarna är uthyraren skyldig att säga upp avtalet till omedelbart upphörande enligt 12 kap. 42 § jordabalken samt med tre månaders uppsägningstid enligt 3 § andra stycket privatuthyrningslagen för att garantin ska vara giltig. Om privatuthyrningslagen inte är tillämplig är uthyraren vidare skyldig att säga upp hyresgästen till avtalstidens utgång om hyresavtalet gäller för bestämd tid eller med tre månaders uppsägningstid (eller den längre uppsägningstid som har avtalats) om hyresavtalet gäller på obestämd tid. Samtrygg kan säga upp rätten till hyresgaranti om uthyraren inte agerar för att avhysning ska ske så fort som möjligt, exempelvis anlitar hjälp om uthyraren inte själv har möjlighet att agera. Hyresgarantin gäller aldrig för tid efter det att hyresgästen lämnat lägenheten, oavsett om detta skett frivilligt eller genom avhysning. 

8.17 Hyran utbetalas månadsvis i förskott till uthyraren och är oberoende av om hyresgästens betalning kommit in. 

8.18 I det fall det visar sig att hyresgästen har rätt till nedsättning av hyra eller skadestånd från uthyraren kan återkrav komma att ske från den hyra som uthyraren uppburit. 

8.19 Den första hyresbetalningen till uthyraren sker cirka fem (5) dagar efter inflyttningsdagen för att minimera risken för bedrägeri.

Kreditprövning

8.20 Samtrygg genomför sedvanlig kontinuerlig kreditprövning för att säkerställa hyresgästens betalningsförmåga. 

Trygghetsförsäkring

8.21 Trygghetsförsäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring för uthyrning av egendom. Samtrygg AB har i egenskap av gruppföreträdare ingått gruppavtal med försäkringsgivaren W.R. Berkley Insurance AG, svensk filial och försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners. Genom gruppavtalet är Samtryggs kunder, som hyr ut sin lägenhet, villa, fritidshus eller bostadsrätt, gruppmedlemmar och omfattas av försäkringen. Samtrygg står som ombud för försäkringen. Försäkringen syftar till att ge ett extra skydd till uthyraren och att skapa trygga förutsättningar för uthyrare och hyresgäst. 

Faktablad om försäkringen 

Fullständiga försäkringsvillkor 

8.22 Uthyraren har rätt att, för det fall denne önskar, avsäga sig rätten att använda sig av försäkringen i 8.21. Ett sådant avsägande innebär inte en inskränkning i Samtryggs rättigheter till uttag av den avtalade premien. 

8.23 Hyresgästen är ansvarig för bostaden och eventuella inventarier under uthyrningsperioden. Om skador uppkommer på bostaden och dess bohag är hyresgästen skyldig att informera uthyraren och Samtrygg om dessa. Är skadan ett försäkringsärende betalas självrisken av hyresgästen.

Hemförsäkring

8.24 Vid signering av hyresavtal tar hyresgästen del av en obligatorisk gruppförsäkring i form av en hemförsäkring under de 30 första dagarna från tillträdesdatumet. Samtrygg AB har i egenskap av gruppföreträdare ingått gruppavtal med försäkringsgivaren Hedvig Försäkring AB och försäkringsförmedlaren Hedvig AB. Hyresgästen kan komma att bli kontaktad av Hedvig angående en eventuell förlängning och att bli en betalande kund. Hyresgästen avgör själv kring en eventuell förlängning av hemförsäkring efter den kostnadsfria perioden.

Faktablad om hemförsäkringen

Fullständiga försäkringsvillkor hemförsäkring

8.25 Hyresgästen har rätt att, för det fall denne önskar, avsäga sig rätten att använda sig av försäkringen i 8.24. Ett sådant avsägande innebär inte en inskränkning i Samtryggs rättigheter till uttag av den avtalade premien. 

Ändring av hyresavtalet

8.26 I och med att avtal om Trygghetspaketet träffats förbinder sig uthyrare och hyresgäst att genomföra alla förändringar av hyresavtalet, såsom förlängning, uppsägning etc. i samråd med Samtrygg och i enlighet med de Allmänna Villkoren samt övriga villkor som Samtrygg tillhandahåller en användare separat. 

Sidoöverenskommelser

8.27 Sidoöverenskommelser mellan uthyraren och hyresgästen vid sidan av hyresavtalet, innebärande inskränkningar i Samtryggs rättigheter i enlighet med dessa allmänna villkor samt övriga villkor som Samtrygg tillhandahåller en användare separat, är inte tillåtna.

Avtalets upphörande

8.28 Samtrygg har rätt att säga upp avtalet med uthyraren och hyresgästen vid dröjsmål med betalning, missbruk av någon av de beställda tjänsterna eller associerade samarbetspartners tjänster. Vid Samtryggs uppsägning av avtalet med hyresgästen notifieras uthyraren och uppmanas att omedelbart säga upp hyresavtalet. För att tillförsäkras Samtryggs hyresgaranti åligger det uthyraren att därefter skyndsamt säga upp hyresavtalet med hyresgästen. 

9 Tilläggstjänster

9.1 Förutom Trygghetspaketet erbjuder Samtrygg även tilläggstjänster, till exempel flyttstäd, försäkringar, fastighetsservice, tips på mäklare och jämförelsetjänster enligt separat träffade avtal. De Allmänna Villkoren är i tillämpliga delar gällande avseende dessa tilläggstjänster. Tillgång till vissa tilläggstjänster förutsätter att du godkänner deras respektive allmänna villkor, innefattande behandling av dina personuppgifter. 

Därutöver kan användare välja att lägga till mervärdestjänster till extra kostnad, exempelvis städning, elavtal, fastighetsservice.

10 Dröjsmål med betalning

10.1 I och med godkännandet av dessa Allmänna Villkor lämnar avtalspart sitt godkännande att Samtrygg, för egen och annans räkning, äger rätt att överlåta Samtryggs och annans fordran till faktura‐ och/eller inkassopartner. 

10.2 Vid dröjsmål med betalning belastas avtalspart med en påminnelseavgift om 60 kr jämte dröjsmålsränta med tjugofyra (24) procent plus diskonto. Vid fortsatt dröjsmål med betalning kan inkassoavgift om 180 kr samt kostnader för exekutiva åtgärder tillkomma. 

10.3 Om den som är i dröjsmål med betalningen är en näringsidkare tillkommer en förseningsavgift om 450 kr. För det fall förseningsavgift utgår ska påminnelseavgift och inkassoavgift enligt punkten 10.2 endast utgå till den del den sammanlagda ersättningen överstiger förseningsavgiften. 

11 Tillämplig lag och tvistelösning

11.1 Svensk lag ska tillämpas avseende dessa Allmänna villkor och tvister ska lösas i svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

11.2 Samtrygg kan inte ställas till svars för eventuellt felaktigt lämnade uppgifter samt tvistemål mellan bostadssökande/hyresgäst och hyresvärd/uthyrare vad det än må gälla.

11.3 Skadeärenden drivs med eventuell inblandning av uthyrarens och hyresgästens försäkringsbolag och Trygghetsförsäkringen. Samtrygg kan eventuellt ta del som medlingspart mellan uthyrare och hyresgäst. Uthyrare och hyresgäst ansvarar för att samarbeta och tillsammans lösa eventuella tvister avseende skador. 

11.4 För skador vållade av hyresgästen ska ersättning utgå till uthyraren. Ersättningen ska motsvara anskaffningsvärdet efter åldersavdrag. 

Related

Feel free to contact us to hear more or to book an unconditional meeting!

Be_Resident_Portra¨tt_Mattias_0009

Mattias Elséus

VP, Senior Rental Manager

E-mail:mattias@beresident.se

Be Resident AB

Org. number: 559015-9769

E-mail: hyra@beresident.se

Phone: 08 543 538 00

Johan Skyttes Väg 200

125 34 Älvsjö


Phone hours:

Monday- Friday 09:00 - 17:00